1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Zuzana Machová, so sídlom Vavrinecká 12537/37, 831 52 Bratislava – Nové Mesto , Slovenská republika, IČO: 30154880, zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade v Bratislave, číslo živnostenského registra 102/7784 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.zuzanamachova.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Vavrinecká 37, 831 52 Bratislava 35
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK68 1111 0000 0069 0164 4046

Telefón: 0915 848 790

E-mail: eshop@zuzanamachova.sk

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zuzanamachova.sk je Ing. Zuzana Machová, so sídlom Vavrinecká 37, 831 52 Bratislava 35, Slovenská republika, IČO: 30154880.

Dodávateľom/predávajúcim tovarov a služieb predávaných na internetovej stránke www.zuzanamachova.sk je Ing. Zuzana Machová, so sídlom Vavrinecká 37, 831 52 Bratislava 35, Slovenská republika, IČO: 30154880.

Kupujúcim sa rozumie každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.zuzanamachova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty uverejnené na internetovej stránke www.zuzanamachova.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetovej stránky www.zuzanamachova.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou iných elektronických médií. Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Ing. Zuzana Machová a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových elektronických správ z internetového obchodu Ing. Zuzana Machová.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z.).

Produkty a služby predávané prostredníctvom internetovej stránky www.zuzanamachova.sk sú informačnými produktmi. Bez súhlasu autora je ich akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám zakázané. Autor taktiež nenesie zodpovednosť za úspechy alebo neúspechy plynúce z použitia informácií umiestnených na internetovej stránke www.zuzanamachova.sk.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré dostane kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu od kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služby.

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

4. Cenové podmienky

Všetky ceny, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.zuzanamachova.sk, sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.  Predávajúci je platcom DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Dodacie a platobné podmienky

Tovary sú predávané podľa vzorov, ukážok a popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu po jeho zaplatení. U online produktov sa dodaním rozumie zaslanie produktov v elektronickej podobe, zaslanie prístupových údajov zo strany predávajúceho na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávkovom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

Ako náhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou (pomocou e-mailu) zašle predávajúci objednaný produkt kupujúcemu do 2 pracovných dní.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).

Ak sa e-mail správa od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, odporúčame kupujúcemu vytiahnuť mail z podpriečinka do hlavného priečinka a mailovú adresu eshop@zuzanamachova.sk si pridať do svojho adresára. Takto si kupujúci zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mailovú správu s dodaným produktom, požiada o preverenie skutočnosti zaslaním správy na e-mailovú adresu: eshop@zuzanamachova.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zuzanamachova.sk je možné platiť  formou internetového bankovníctva (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, vkladom na bankový účet predávajúceho, prostredníctvom GoPay alebo dobierkou.

Platba je jednorázová.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

6. Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom internetovej stránky predáva vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú by porušením práv na ochranu autorského diela mohol spôsobiť alebo spôsobí.

7. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Za svoje produkty Ing. Zuzana Machová ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak sa do 14 dní od zaplatenia kupujúci rozhodne objednaný a zaplatený produkt vrátiť, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.

V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od nákupu zašlite, prosím, e-mail správu (alebo listinnú správu na adresu predajcu), ktorá bude obsahovať nasledujúce informácie:

  • Predmet: Oznámenie o odstúpení od zmluvy
  • Obsah správy:

Identifikácia kupujúceho: meno, priezvisko, adresa, e-mail adresa

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru (názov tovaru).

Dátum objednania/dátum dodania

 Meno a priezvisko spotrebiteľa, resp. podpis a dátum zaslania, ak ide o listinnú podobu

Túto správu odošlite na e-mail adresu: eshop@zuzanamachova.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú vyššie týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene a čiastka bude vrátená bankovým prevodom najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

8. Reklamačný poriadok

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady (práva z vadného plnenie) sa riadia reklamačným poriadkom podľa Občianskeho zákonníka § 599.

Reklamácia je možná v prípade, že tovar nie je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou. V prípade vybavovania reklamácie sa lehota 30 dní garancie na vrátenie peňazí počíta od úplného vybavenia reklamácie.

Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

Kupujúci upozorní predávajúceho na vadné plnenie bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od dňa  prevzatia tovaru.

Reklamácie sú vybavované elektronicky na eshop@zuzanamachova.sk. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe produktu (faktúra) a popis závady. Kupujúci bude o spôsobe vybavenia reklamácie informovaný prostredníctvom ním uvedenej elektronickej správy.  

Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ho sám spôsobil.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ochranou osobných údajov, zásadami a právami súvisiacimi s Nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame.

Ochrana osobných údajov je spracovaná v samostatnej sekcii a zásady spracovania nájdete tu: Ochrana osobných údajov

Ak potrebujete čokoľvek vysvetliť alebo máte akúkoľvek otázku, pokojne pošlite mail na adresu: eshop@zuzanamachova.sk.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny a dopĺňania týchto všeobecných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces predaja prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní, Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode ako aj Obchodného zákonníka, č. 513/1991 Z. z..

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.07.2019.

V Bratislave, 01.07.2019

Ing. Zuzana Machová