Kto sme a ako nás kontaktovať

Živnostenské oprávnenie na Ing. Zuzana Machová, IČO: 30154880, so sídlom Vavrinecká 37, PSČ 831 52, Bratislava  (ďalej iba „Spoločnosť“ alebo „my“) kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov. Toto vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov (ďalej iba „Vyhlásenie“) popisuje, ako je v Spoločnosti uskutočňované spracúvanie osobných údajov. Toto Vyhlásenie zaisťuje, aby spracúvanie osobných údajov bolo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej iba „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“), aby práva subjektov údajov boli náležite chránené. Na základe čl. 13 a 14 Nariadenia a § 19 a 20 Zákona týmto Spoločnosť poskytuje subjektom údajov informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

Dotazy ohľadne spracúvania osobných údajov je možné adresovať na adresu živnosti alebo jej zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov:

Korešpondenčná adresa: Vavrinecká 37, 831 52, Bratislava

Telefón: +421 915 848 790

E-mail: eshop@zuzanamachova.sk

Kontakty

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Ing. Zuzana Machová

Akými zásadami sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Spracúvame presné a aktuálne osobné údaje vždy na základe zákonného titulu, korektne a transparentným spôsobom, iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, ukladáme ich vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu subjektov údajov iba po dobu nevyhnutnú vo vzťahu k účelu spracovania a zabezpečujeme ich integritu a dôvernosť pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení a náležitého zabezpečenia pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Zaisťujeme, aby nepresné údaje s prihliadnutím na ich účel, na ktorý ich spracúvame, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

Všetky činnosti spojené s osobnými údajmi a ich ochranou riadne dokumentujeme. Spolupracujeme s dozorným úradom, ktorým je najmä Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: + 421 2 32 31 32 14.

Zdroje osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame z niekoľkých zdrojov. Primárnym zdrojom Vašich osobných údajov ste Vy osobne (napr. keď si vytvárate svoj zákaznícky účet v našom e-shope, keď nakupujete prostredníctvom našich e-shopov, keď sa registrujete do našich súťaží a seminárov alebo keď nás oslovujete so svojimi dotazmi a žiadosťami).

Zdrojom Vašich osobných údajov sú aj verejne dostupné zdroje, ako je internet, vrátane sociálnych sietí (napr. Facebook, a iné). Ďalším zdrojom Vašich osobných údajov sú cookies v súvislosti s Vašou aktivitou na našich webových stránkach, pričom tento zdroj je bližšie popísaný v Zásadách používania cookies. Ochranu Vášho súkromia môžete docieliť aj Vaším vlastným prednastavením webového prehliadača.

Ak Vás zaujíma konkrétny zdroj spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás s týmto dotazom obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Na aké účely a na základe akých dôvodov spracúvame osobné údaje?

Pred zahájením akéhokoľvek spracovania osobných údajov stanovujeme účel, na ktorý spracúvame osobné údaje. Spracúvanie Vašich osobných údajov je po celú dobu uskutočňované výhradne v rozsahu a za účelom dosiahnutia vopred stanoveného účelu. Akonáhle je účel spracovania naplnený, osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie údajov (spracovanie primerané, relevantné, obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu spracovania) a obmedzenia uloženia vymažeme, ak nie je potrebné osobné údaje uchovávať na iný účel.

Na každý takto stanovený účel vždy hľadáme právny dôvod, ktorým by sme mohli ospravedlniť spracovanie osobných údajov. Takými právnymi dôvody sú najmä

 • plnenie povinností stanovených zákonom alebo uložených orgánmi verejnej moci;
 • plnenie zmluvných povinností;
 • oprávnený záujem Spoločnosti;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Plnenie povinností stanovených zákonom alebo uložených orgánmi verejnej moci

Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia účtovníctva a uskutočňovania účtovných auditov, plnenia registračných a evidenčných povinností, prípravy, spracovania a podávania daňových priznaní, daňových hlásení a iných daňových a účtovných výkazov, robenia auditov a súvisiacej komunikácie s príslušnými orgánmi, vedenia štatistických dát.

Ďalej spracúvame Vaše osobné údaje aj po odpadnutí prvotného účelu spracovania osobných údajov, a to na účely plnenia archivačných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi, najmä daňovými predpismi či účtovnými predpismi.

V neposlednom rade spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré môžu byť štandardne využívané orgánmi verejnej moci, napr. orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi finančnej správy, colnými orgánmi a pod.

Plnenie zmluvných povinností

 • Zmluvná agenda všeobecne

Spracúvame Vaše osobné údaje na účely uzatvárania akýchkoľvek zmluvných vzťahov medzi Vami a nami, ich zmien a ukončovania (vrátane predzmluvného vyjednávania), plnenia práv a povinností z uzatvorenej zmluvy a nadväzujúcich dohôd, čiastkových právnych jednaní, vrátane vedenia evidencie o týchto zmluvných vzťahoch a súvisiacej komunikácie medzi Vami a nami.

 • Nakupovanie prostredníctvom nášho e-shopu a vybavovanie objednávok

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám riadne poskytli tovar a služby, ktoré chcete kúpiť v našom e-shope, a pomohli Vám s objednávkami a s dodávkou tovaru a služieb.

 • Organizácia súťaží, seminárov, účasť na akciách

Na zaradenie do všetkých súťaží usporadúvaných našou Spoločnosťou a na ďalší priebeh a vyhodnotenie súťaží, ktoré pre Vás organizujeme, potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v súlade so súťažnými podmienkami a podmienkami účasti na seminároch či iných akciách usporadúvaných za účelom marketingovej propagácie našich výrobkov a služieb.

Oprávnený záujem

 • Rozvoj podnikateľskej činnosti a udržovanie kontaktov

Spracúvame osobné údaje získané v B2B alebo B2C styku a vedieme databázu kontaktov na účely rozvoja našej podnikateľskej činnosti a udržovania kontaktu s Vami, a ďalej na účely zaistenia administratívnych procesov v rámci našej Spoločnosti.

 • Spravovanie a prevádzka užívateľských a zákazníckych účtov

Potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme mohli riadne spravovať a prevádzkovať Vaše užívateľské a zákaznícke účty, ktoré si u nás založíte za účelom nákupov v našom e-shope.

 • Informácie o zmenách, novinkách a o produktoch a službách Spoločnosti

Chceme s Vami zostať v kontakte a informovať Vás o novinkách a o našich produktoch a službách, ktoré od nás odoberáte, a preto používame Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných správ a poskytovania pomoci v reakcii na Vašu komunikáciu voči nám. Rovnako tak Vás chceme informovať o zmenách, ktoré sme uskutočnili alebo sa chystáme uskutočniť u našich služieb, ktoré sa Vás môžu týkať (napr. zmena obchodných podmienok, zmena kontaktných údajov a pod.).

 • Riešenie reklamácií, sťažností, právnych nárokov alebo sporov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej Spoločnosti

V prípade, že nie ste spokojný s našimi produktmi a službami a je možné naše výrobky či služby z ich povahy reklamovať, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na účely vybavovania reklamácií nami dodaných výrobkov či poskytnutých služieb a na účely súvisiacej komunikácie a vedenia evidencie reklamácií.

Ak nám chcete oznámiť svoje námety, sťažnosti a pripomienky ku kvalite našich produktov a služieb, ak voči nám vznesiete svoje nároky alebo ak máme naopak my voči Vám nejaké nároky, ktoré chceme uplatniť alebo ak potrebujeme chrániť naše oprávnené záujmy, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na konečné vybavenie sťažností, právnych nárokov alebo prípadných sporov.

 • Bezpečnosť a ochrana IT systémov

Na účely zaistenia IT bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných v našich systémoch a na predchádzanie podvodom a ďalším trestným činom a zneužitiu našich služieb používame najspoľahlivejšie nástroje systémového a procesného zabezpečenia.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Poskytovanie služieb a výhod v rámci vernostných klubov

Potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytol/la s Vaším súhlasom za účelom ponuky darčekov a za vernosť, ponuky zľavových voucherov na naše produkty a ich doručenie.

 • Profilovanie a oslovovanie na základe Vašich preferencií

Aby sme boli schopní Vám poskytnúť kvalitné služby, zasielať Vám marketingovú komunikáciu, ktorá by Vás mohla zaujímať, vrátane internetovej reklamy, môžeme na základe Vášho súhlasu skúmať Vaše preferencie a zbierať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme počas Vašich nákupov či pri Vašich návštevách našich webových stránok.

 • Zverejňovanie audiovizuálnych údajov

Za účelom účasti v našich súťažiach a iných propagačných akciách môžeme získavať od Vás alebo sami aktívne urobiť Vaše fotografie či audiovizuálne záznamy alebo fotografie či audiovizuálne záznamy tretích osôb, ktoré nám poskytnete. Tie potom s Vaším výslovným súhlasom alebo súhlasom tretích osôb môžeme zverejniť na našich webových stránkach, na našich sociálnych sieťach alebo v tlačených propagačných materiáloch za účelom marketingovej prezentácie našich výrobkov a služieb.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas so spracúvaním odvoláte, neznamená to, že by spracovanie osobných údajov pred takým odvolaním bolo nezákonné – odvolanie súhlasu nemá spätný účinok a spracovanie osobných údajov vychádzajúce z tohoto súhlasu pred jeho odvolaním ním nie je dotknuté. O tejto skutočnosti budete informovaný/á pred tím, ako vyjadríte súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie daného účelu. Ak by sme o Vás nemali žiadne informácie, neboli by sme Vám schopní poskytovať naše produkty a služby a nemohli by sme plniť naše povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona alebo zo zmluvných vzťahov (či už s Vami alebo s tretími osobami). Nižšie je stručný prehľad informácií, ktoré zhromažďujeme:

V závislosti na povahe účelu spracovania o Vás môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje (kategória osobných údajov):

 • Identifikačné údaje

Osobné údaje, ktoré slúžia na identifikáciu Vašej osoby, t. j. titul, meno, priezvisko.

 • Kontaktné údaje

Osobné údaje, ktoré využívame na komunikáciu s Vami, t. j. telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa.

 • Autentifikačné údaje

Údaje na overenie Vašej identity v našich elektronických službách, t. j. prihlasovacie meno, heslo.

 • Platobné údaje

Údaje slúžiace na uskutočňovanie platieb, t. j. informácie o platobnej karte či inom platobnom prostriedku.

 • Údaje o ďalších osobách

Údaje o kontaktných osobách, ak sú získané v B2B styku, t. j. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 • Audiovizuálne údaje

Fotografie či audiovizuálne záznamy, na ktorých sú zachytené identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby, ktoré nám poskytujete dobrovoľne pri Vašej účasti v súťažiach alebo ktoré získavame z bezpečnostných kamier umiestnených v našich prevádzkarňach.

 • Zmluvné údaje

Údaje, ktoré od Vás získame pri plnení zmluvných záväzkov, t. j. údaje o produktoch, službách, ktoré Vám dodávame, o histórii Vašich objednávok, údaje o Vašich sťažnostiach, reklamáciách, pripomienkach, námetoch a o našej vzájomnej komunikácii.

 • Technické údaje

Údaje o Vašom zariadení, ktoré používate na návštevu našich webových stránok, na pripojenie k Wi-Fi v našich prevádzkarňach t. j. MAC adresa, IP adresa, údaje obsiahnuté v cookies, údaje o Vašom správaní na webových stránkach.

Akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom a v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Po akú dobu spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame iba po dobu potrebnú na naplnenie účelu spracovania osobných údajov, ktorá je určená individuálne a o jej dĺžke ste informovaní tiež individuálne. V prípade spracovania na základe zmluvy spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej nasledujúce 3 roky po ukončení tohoto zmluvného vzťahu, a to najmä s ohľadom na prípadné budúce nároky voči Vám či z Vašej strany voči nám. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, spracúvame ich po dobu uvedenú v tomto súhlase.

Nad rámec takto stanovenej doby sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje po dobu stanovenú zvláštnymi právnymi predpismi alebo po dobu potrebnú na vymáhanie našich práv voči Vám alebo na ochranu našich oprávnených záujmov.

Akonáhle je účel spracovania osobných údajov naplnený a neexistuje žiadny ďalší účel, na ktorý by sme boli oprávnení osobné údaje spracúvať, prebehne výmaz osobných údajov. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe Vášho súhlasu prebehne výmaz osobných údajov tiež v prípade, kedy svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvoláte. Ak osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu a vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, Vaše osobné údaje tiež vymažeme, potom čo Vás o tejto skutočnosti informujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatniť niektorým zo spôsobov stanovených nižšie:

 • Právo na informácie
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo namietať
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
 • Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.
 • Právo na informácie

Každý subjekt údajov získa od Spoločnosti stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom využitím jasných jazykových prostriedkov informácie súvisiace so spracovaním jeho osobných údajov, a to v okamihu, keď od neho Spoločnosť získava jeho osobné údaje. Ak Spoločnosť nezíska osobné údaje priamo od subjektu údajov, poskytne subjektom údajov informácie v primeranej lehote po ich získaní, ale najneskôr do jedného mesiaca.

Informácie sú poskytované prostredníctvom dokumentu Informácie o spracovaní osobných údajov sprístupneného subjektu údajov:

 • v elektronickej forme na webových stránkach Spoločnosti;
 • zaslaním v elektronické forme na emailovú adresu subjektu údajov;
 • telefonicky; alebo
 • zaslaním poštou na kontaktnú adresu subjektu údajov.
 • Právo na prístup k osobným údajom

Právo na prístup k osobným údajom má tri zložky. Subjekt údajov vo svojej žiadosti adresovanej Spoločnosti určí, ktorú zo zložiek práva na prístup k osobným údajom využíva. Vzorová žiadosť je dostupná tu 

Subjekt údajov má právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracúvané.

Ak Spoločnosť osobné údaje subjektu údajov spracúva, je povinná mu oznámiť nasledujúce informácie (o ktoré z týchto informácií konkrétne subjekt žiada, rovnako stanoví vo svojej žiadosti):

 • účely spracovania;
 • kategóriu dotknutých osobných údajov;
 • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 • plánovanú dobu, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritéria použité na stanovenie tejto doby;
 • existenciu práva požadovať od Spoločnosti opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad v súvislosti so spracovaním osobných údajov;
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od subjektu údajov;
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, tak ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov.

Ak Spoločnosť osobné údaje subjektu údajov spracúva, je povinná poskytnúť subjektu údajov bezplatne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť subjektu údajov môže Spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie týchto kópií. Právom získať kópiu spracúvaných osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Ak subjekt údajov podáva žiadosť v elektronickej forme, budú informácie poskytnuté v bežne používanej elektronickej forme, ibaže by subjekt údajov vo svojej žiadosti uviedol, že požaduje iný spôsob poskytnutia informácií. O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje Spoločnosť subjekt údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

 • Právo na opravu

Subjekt údajov má právo na:

 1. opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú;
 2. doplnenie neúplných osobných údajov s prihliadnutím na účel spracovania, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

Právo na opravu či doplnenie subjekt údajov uplatní prostredníctvom žiadosti, v ktorej subjekt údajov uvedie svoje identifikačné údaje, právo, ktorého prostredníctvom žiadosť uplatňuje a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých Spoločnosťou. Vzorová žiadosť je dostupná tu 

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje Spoločnosť subjekt údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia žiadosti, ako bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

Spoločnosť oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy osobných údajov, ak je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Ak to subjekt údajov požaduje, informuje Spoločnosť subjekt údajov o takto informovaných príjemcoch.

 • Právo na výmaz / právo byť zabudnutý

Na žiadosť subjektu údajov Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymaže jeho osobné údaje, ak je daný niektorý z nižšie uvedených dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje;
 6. osobné údaje dieťaťa boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti učinenou priamo dieťaťu.

V žiadosti o výmaz osobných údajov subjekt údajov uvedie svoje identifikačné údaje, právo, ktorého prostredníctvom žiadosť uplatňuje a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých Spoločnosťou. Vzorová žiadosť je dostupná tu 

Ak Spoločnosť osobné údaje zverejnila a je povinná ich vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na uskutočnenie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informovala správcov, ktorí tieto osobné údaje spracúvajú, že ich subjekt údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

Vyššie uvedené neplatí, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné:

 1. na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 2. na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahuje, alebo na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Spoločnosť poverená;
 3. z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by využitie práva na výmaz znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
 5. na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Spoločnosť oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky výmazy osobných údajov, ak je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Ak to subjekt údajov požaduje, informuje Spoločnosť subjekt údajov o tom, ktorí príjemcovia osobných údajov boli takto informovaní.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje Spoločnosť subjekt údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od získania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená. Ak na základe jednej z vyššie uvedených výnimiek Spoločnosť odmietne osobné údaje vymazať, informuje o tom subjekt údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, odôvodní uplatnenie výnimky a poučí subjekt údajov o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na inom príslušnom dozornom úrade v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo žiadať súdnu ochranu.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie jeho osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené na dobu potrebnú na to, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie osobných údajov je protiprávne, subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia;
 3. Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. subjekt údajov uplatnil právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov; v tomto prípade bude spracovanie obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

V žiadosti o obmedzenie spracovania subjekt údajov uvedie svoje identifikačné údaje, právo, ktorého prostredníctvom žiadosť uplatňuje, dôvod požadovaného obmedzenia spracovania a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých Spoločnosťou. Vzorová žiadosť je dostupná tu

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje Spoločnosť subjekt údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

V dôsledku obmedzenia spracovania osobných údajov môže Spoločnosť predmetné osobné údaje naďalej ukladať, avšak spracované môžu byť iba so súhlasom subjektu údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu. V týchto prípadoch bude subjekt údajov, ktorý dosiahol obmedzenie spracovania osobných údajov, Spoločnosťou najprv upozornený na to, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

Spoločnosť oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky obmedzenia spracovania osobných údajov, ak je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Ak to subjekt údajov požaduje, informuje Spoločnosť subjekt údajov o tom, ktorým príjemcom bolo také oznámenie podané.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Spoločnosti a ktoré sú spracúvané automatizovane, ak je súčasne splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:

 1. osobné údaje sú spracúvané na konkrétny účel/-y na základe súhlasu subjektu údajov;
 2. jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov spracúvaných na jeden alebo viac stanovených účelov na základe výslovného súhlasu udeleného subjektom údajov; alebo
 3. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na zavedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov.

Za osobné údaje poskytnuté Spoločnosti sú považované údaje, ktoré subjekt údajov priamo, vedome a aktívne oznámil Spoločnosti napr. prostredníctvom formulára, ale rovnako údaje generované na základe aktivity subjektu údajov pri používaní služby alebo zariadení, ako napr. lokalizačné údaje, dátumy prihlásenia do aplikácie a pod.

V žiadosti o prenos osobných údajov subjekt údajov uvedie svoje identifikačné údaje, právo, ktorého prostredníctvom žiadosť uplatňuje, komu majú byť údaje poskytnuté a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých Spoločnosťou. Vzorová žiadosť je dostupná tu

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje Spoločnosť subjekt údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od získania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

Spoločnosť osobné údaje subjektu údajov poskytne v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Subjekt údajov je oprávnený poskytnúť získané osobné údaje inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Subjekt údajov si vo svojej žiadosti zvolí, či má Spoločnosť osobné údaje poskytnúť subjektu údajov alebo či využije právo na to, aby jeho osobné údaje boli poskytnuté Spoločnosťou priamo inému prevádzkovateľovi/sprostredkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právom na prenositeľnosť údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 • Právo namietať

V prípade spracovania osobných údajov na základe právneho titulu oprávneného záujmu Spoločnosti má subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktoré v námietke popíše. Vzorová námietka je dostupná tu

Námietku môže subjekt údajov podať elektronicky na e-mailovej adrese eshop@zuzanamachova.sk, telefonicky na čísle +421 915 848 790 alebo písomne na adrese sídla.

O opatreniach prijatých na základe žiadosti subjektu údajov informuje Spoločnosť subjekt údajov do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od získania žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.

V prípade prijatia námietky Spoločnosť osobné údaje prestane spracúvať (ponechá si ich iba uložené) a spraví posúdenie, či má závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ak Spoločnosť dôjde k záveru, že také dôvody má, informuje o tom subjekt údajov, oznámi mu zároveň možnosti ďalšej obrany a v spracovaní osobných údajov pokračuje. Ak Spoločnosť naopak dôjde k záveru, že dostatočné dôvody na spracovanie osobných údajov nemá, subjekt údajov o tom informuje, spracovanie ukončí a vymaže osobné údaje.

Subjekt údajov má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, v dôsledku čoho Spoločnosť osobné údaje na tento účel prestane spracúvať.

Spoločnosť na vyššie uvedené právo namietať subjekt údajov výslovne, zreteľne a oddelene od iných informácií upozorní najneskôr v okamihu prvej komunikácie so subjektom údajov.

 • Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Spoločnosť spravuje osobné údaje s rešpektom k právam subjektov údajov nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov, ktoré sa subjektu údajov významne dotýka, a to vrátane profilovania (t. j. akejkoľvek formy automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúceho v ich použití k rozboru, odhadu alebo hodnoteniu určitých aspektov týkajúcich sa subjektov údajov – napr. pracovného výkonu, ekonomickej situácie, záujmov, a pod.).

Spoločnosť môže pri správe osobných údajov učiniť subjekt údajov predmetom automatizovaného rozhodnutia, ak je také rozhodnutie nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a Spoločnosťou, alebo ak je rozhodnutie povolené právnym predpisom Európskej únie alebo slovenským právnym poriadkom, ktorý súčasne vhodne zaisťuje ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov, alebo ak subjekt údajov k takému rozhodnutiu udelil výslovný súhlas.

Ak subjekt údajov nechce byť predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, uvedie v svojej žiadosti adresovanej Spoločnosti svoje identifikačné údaje, právo, ktorého prostredníctvom žiadosť uplatňuje a spôsob, akým si praje byť informovaný o opatreniach prijatých Spoločnosťou. Vzorová žiadosť je dostupná tu

Kde a ako uplatniť práva?

Vaše práva voči nám môžete uplatniť takto:

elektronicky na e-mailovej adrese eshop@zuzanamachova.sk;

telefonicky na čísle +421 915 848 790 alebo

písomne na adrese sídla Spoločnosti.

Právo podať sťažnosť môžete uplatniť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

 1. elektronicky na e-mailovej adrese statny.dozor@pdp.gov.sk;
 2. telefonicky na čísle + 421 2 32 31 32 14; alebo
 3. písomne na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

prípadne na inom príslušnom dozornom úrade v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Za akých podmienok poskytujeme osobné údaje?

Osobné údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať priamo alebo prostredníctvom tretích osôb – sprostredkovateľov. S každým sprostredkovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov.  Osobné údaje poskytujeme týmto osobám, ktoré potrebujeme na naplnenie nami stanoveného účelu spracovania:

 • Prevádzkovatelia a administrátori webových stránok a cloudových úložísk: v určitých prípadoch môžu tretie strany mať prístup k osobným údajom, ktoré sú uložené v rámci užívateľských a zákazníckych účtov na webových stránkach Spoločnosti. Ďalej môžu byť osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ktoré poskytujú Spoločnosti služby spojené s cloudovým úložiskom. 
 • Dodávatelia služieb spojených s poskytovaním služieb Spoločnosti: Spoločnosť môže odovzdávať, v určitých prípadoch, Vaše osobní údaje tretím stranám, ktoré pre Spoločnosť realizujú plnenie služieb, napr. dopravné spoločnosti  Zásielkovňa s. r. o. alebo  poskytovatelia platobných služieb. Skorkovského 1643/115, PSČ 636 00).
 • Štátne orgány: Spoločnosť dodržuje platné právne predpisy, a tak v určitých prípadoch zdieľa osobné údaje s orgánmi verejnej moci, s colnými orgánmi, ak tak právny predpis vyžaduje. Osobné údaje môže Spoločnosť sprístupniť aj ďalším stranám na zabezpečenie a ochranu jej práv a majetku alebo práv a majetku jej obchodných partnerov.
 • Partneri poskytujúci marketingové a PR služby: Spoločnosť zdieľa v obmedzenej miere osobné údaje s tretími stranami, ktoré Spoločnosti pomáhajú so skvalitňovaním a propagáciou služieb (marketingové správy, servis pri vytváraní a prevádzke webových formulárov a aplikácií), poskytovateľom služieb v oblasti komunikačných a marketingových služieb spočívajúcich v zhotovení internetovej prezentácie

Sprostredkovatelia poskytli Spoločnosti dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spĺňalo požiadavky Nariadenia a aby bola zabezpečená ochrana práv subjektov.

Neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím osobám za odplatu.

Ako zabezpečujeme osobné údaje?

S prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania aj na pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre práva a slobody fyzických osôb sme zaviedli vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia osobných údajov zodpovedajúcu danému riziku najmä náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu poskytovaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Aby sme uchovali Vaše osobné údaje v bezpečí, používame počítačové zabezpečenie, ako je firewall a kódovanie údajov. Zaviedli sme zodpovedajúce fyzické, elektronické a procesné zabezpečenie a využívame spoľahlivých poskytovateľov IT služieb.

Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky boli schválené Ing. Zuzanou Machovou  dňa 25.5.2018 a nadobudli účinnosti dňa 25.5.2018. Za ich úplnosť, správnosť a aktuálnosť zodpovedá . Tieto podmienky sú revidované a aktualizované pravidelne po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, kedy nadobudli účinnosti, alebo od poslednej revízie a aktualizácie, príp. častejšie, ak nastane potreba ich revízie a aktualizácie.